Trygga patienter

Enligt den nationella cancerstrategin från 2009 är ett av strategins mål att förbättra sjukvårdens omhändertagande utifrån ett tydligt patientperspektiv. Nu, mer än 10 år senare finns fortfarande en betydande förbättringspotential.

Det är viktigt att patienter och närstående känner sig trygga med sjukvårdens arbete med diagnostik, behandling och med omhändertagandet i stort. Tydliga processer kan bidra till både kortare väntetid och minskad känsla av osäkerhet om nästa steg och rädsla för att falla mellan stolarna. Genom att patienter och närstående blir delaktiga i vårdprocessen skapas trygghet. Patienter som är väl insatta i sin vård och behandling är en tillgång. Varje patient har unik kunskap om sig själv, sina behov, förväntningar och resurser. Patienternas kunskap och medverkan ökar möjligheterna till en god vård och behandling.

Genom att stödja patienter och anhöriga med coachning förväntas att patienter och närstående uppleva sig mer informerade, delaktiga och trygga med sin cancervård. Coachningen syftar till att främja, identifiera och utveckla personliga mål samt att utveckla och genomföra en strategi eller plan för att uppnå målen. Ett operativt mål för vår verksamhet är att minst 80 procent av deltagande patienter och närstående känner sig trygga med sin vård och behandling. Målgruppen inkluderar cancerpatienter och närstående i olika faser av sjukdomen, från diagnos till rehabilitering.

Genom att stödja patienter och anhöriga med coachning förväntas patienter och närstående uppleva sig mer informerade, delaktiga och trygga med sin cancervård.