Vad innebär coachning?

I Cancercoachning ingår


Personlig Coachning: Individuellt anpassad coachning för att hantera känslor, rädslor och stress
som kan uppkomma när personer och närstående drabbas av cancer. Cancercoachen kan hjälpa
patient och närstående identifiera vad som är viktigt för att lättare kunna framföra det till vården och
även hjälpa patient/närstående att ställa om till en ny livssituation.


Utbildning: Tillhandahållande av aktuell och relevant kunskap om sjukdom, utredning, behandling-salternativ och biverkningar som utgår ifrån bästa tillgängliga kunskap.
Kunskapsunderlagen samt kunskapsstöd utgår från Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC).
Nationella vårdprogram (54 st. uppdateras årligen) och standardiserade vårdförlopp (32 stycken). I övrigt kommer information och utbildningsmaterial från Cancerfonden också användas i utbildningssyfte.


Kommunikation: Handledning och stöd för att lära sig och förstå funktionerna i 1177, och hur dessa funktioner kan användas för att planera, genomföra och följa upp vården på bästa sätt.


Psykologiskt stöd: Psykologiskt stöd och verktyg

för att stödja patienter och närstående att hantera
tankar och känslor som kan uppkomma när man drabbas av cancer.


Livsstilsrådgivning: Anpassade råd om kost, motion och andra livsstilsfaktorer som kan bidra till
en gynnsam utveckling av sjukdom och hälsa.

Stödgrupper: Virtuella stödgrupper där medlemmar kan dela erfarenheter och stödja varandra.


Sjukförsäkring och ekonomi: Anpassade råd avseende sjukförsäkring, försäkring och pension.


Juridik: Anpassade råd om juridiska aspekter som kan vara värdefulla att känna till. Lämpliga delar av coachningen kan av patienten dokumenteras i Min vårdplan, som är patientens journal och som ska följa med patienten under vårdprocessen. Här kan patienten själv och tillsammans med sin coach anteckna viktig information om den egna vården och behandlingen. Rätt använd kan Min vårdplan vara ett viktigt stöd under vårdprocessen.

Din cancercoach kan hjälpa dig och dina närstående att identifiera vad som är viktigt för att lättare kunna framföra det till vården och även stöd för att ställa om till en ny livssituation.