Behov av stöd och vägledning

Att få en cancerdiagnos skapar osäkerhet och rädsla hos många patienter och närstående. Finns det behandling som kan bota mig och kommer jag att få den i tid? Hur kommer jag att reagera på cellgifter och strålbehandling? Kommer jag att överleva? Hur påverkas mina barn och min familj av min sjukdom? Många frågor kommer upp, både existentiella och praktiska. Vem kan svara på mina frågor och ge mig stöd i min situation?


Det kan uppfattas svårt för många cancerpatienter att orientera sig och ta nödvändiga initiativ i dagens vårdsystem. Genom snabba och precisa cancerdiagnoser ökar möjligheterna att uppnå goda behandlingsresultat. Men i verkligheten ställs många patienter inför utdragna processer och stor osäkerhet, något som förstärker patienternas behov av stöd och vägledning.


Som ett svar på patienters behov av stöd och vägledning under sjukdomen infördes kontaktsjuksköterskor i cancervården 2011. Kontaktsjuksköterskans uppgift är att stärka patientens ställning i vården och att skapa kontinuitet och delaktighet för patienten under hela vårdförloppet. Men reformen för drygt tio år sedan har i praktiken inte levt upp till förväntningarna. En studie från 2016 visade att verksamhetens innehåll, omfattning och organisation varierade stort både inom och mellan olika regioner och diagnosgrupper. Stora skillnader konstaterades när gäller tillgänglighet och kontinuitet. I dagens cancervård kvarstår flera brister. Cancervården är uppdelad med flera olika vårdgivare. 

Kontaktsjuksköterskor ansvarar ofta för flera hundra patienter samtidigt. Det blir i praktiken omöjligt för kontaktsjuksköterskan att etablera en förtroendefull kontakt och erbjuda meningsfull hjälp till alla patienter. Cancerpatienter och deras närstående behöver ett betydligt bättre stöd och vägledning under sin sjukdom än vad dagens sjukvård erbjuder.


Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterade 2024 att det finns skäl att uppdatera den nationella cancerstrategin, Regeringen har fattat beslut att utreda uppdateringen av den nya cancerstrategin, förslag förväntas presenteras under hösten 2024. 


Patienter upplever ofta att det är svårt att navigera och hitta rätt inom vården.


Det vill vi ändra på